THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP:
Trong ngày: 62
Trong tháng: 30968
Tổng: 1194165
 
Tin tức - sự kiện
Chi bộ khoa Lý luận cơ sở lãnh đạo thực hiện gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với các nhiệm vụ chuyên môn

Ngày cập nhật: 13/09/2022

   

Theo Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, mục đích của công tác này là nhằm: bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ Nhân dân; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bảo vệ định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nghị quyết cũng chỉ rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu[1].

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã sớm ý thức được vai trò, sứ mệnh của mình trong việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 35. Hiện nay Chi bộ Khoa có tổng số 09 đảng viên. Hàng năm, khi thực hiện đánh giá xếp loại và bình xét thi đua, 100% đảng viên của chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với đặc thù các đảng viên trong Chi bộ đều là những giảng viên tham gia giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn địa phương, do đó, các đảng viên, giảng viên của Khoa phải là những người tiên phong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong thời gian qua, Chi bộ Khoa đã lãnh đạo đảng viên thực hiện khá tốt công tác này và đạt được những kết quả nhất định, thể hiện trên các mặt sau đây:

Một là, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW tới các đảng viên, giảng viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng, nhận thức cho đảng viên, giảng viên. Đồng thời, các giảng viên với vai trò chủ nhiệm lớp và khi giảng bài trên lớp đã triển khai, truyền đạt tới học viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác này được Chi bộ thực hiện với nhiều hình thức như: yêu cầu mỗi giảng viên chủ động nghiên cứu, lồng ghép, tích hợp nội dung của Nghị quyết 35 vào các chuyên đề giảng dạy và thảo luận tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ; tham dự các hội nghị quán triệt nghị quyết của Đảng; dự tập huấn về công tác này do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (cả trực tiếp và online)…Đặc biệt chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin, thời sự qua sinh hoạt chi bộ; chia sẻ thông tin trên zalo hoặc trang web của Trường; phản bác các thông tin sai trái, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch để đảng viên, giảng viên, học viên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu sắc hơn về các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch. Đồng thời, biết phê phán, lên án những biểu hiện, hành vi tiêu cực, tệ nạn và lan toả những tấm gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội. Đồng chí Bí thư Chi bộ đăng ký xây dựng mô hình cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên nhắc nhở các đảng viên, giảng viên, học viên cẩn trọng, đúng mực khi tham gia mạng xã hội; giữ gìn kỷ luật - nhất là kỷ luật phát ngôn; coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ.

Hai là, Chi bộ lãnh đạo phát huy tốt vai trò của đảng viên, giảng viên trong nghiên cứu khoa học như: tham gia viết bài viết bài đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc trên Báo điện tử tỉnh Thái Bình, Website Trường Chính trị, Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn của Trường... hầu hết các đảng viên trong Chi bộ tham gia Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đợt 1 năm 2021 có chất lượng, trong đó có 01 bài đạt giải 3; tiếp tục viết bài tham dự Cuộc thi viết chính luận khoa học bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đợt 2 năm 2022 do Học viện Chính trị phát động. Nhiều đồng chí còn tham gia viết bài tham luận Hội thảo của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Thái Bình; viết bài trên các báo, tạp chí của Trung ương và của tỉnh. Chi bộ lãnh đạo triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2022 về “Nghiên cứu, biên soạn, bổ sung một số nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị vào từng chuyên đề trong các phần học: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ trung cấp chính trị)”. Tham gia biên soạn 01 chuyên đề của Tập bài giảng Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Thái Bình với tựa đề “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình”; tham gia đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh năm 2023 về “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. Số lượng, chất lượng các đề tài khoa học, bài viết, kỹ năng viết ngày càng được nâng lên vừa góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, vừa nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Đồng chí Bí thư chi bộ luôn nỗ lực, gương mẫu thực hiện và tích cực đôn đốc các đảng viên, giảng viên nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng, tiến độ, định mức công tác.

Ba là, gắn việc giảng dạy trung cấp lý luận chính trị với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Chi bộ đã quán triệt và yêu cầu các đảng viên, giảng viên tùy theo nội dung, thời gian và đối tượng học viên của mỗi lớp để bổ sung nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào các khâu, các nhiệm vụ của quá trình đào tạo nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính cập nhật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn của bài giảng; hướng đến cung cấp cho học viên những nhận thức mang tính phương pháp luận để nhận diện, đánh giá và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn một cách khách quan, toàn diện với tư cách là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan, đơn vị. Bước đầu đã rèn luyện cho người học tư duy phản biện, khả năng tranh luận, lập luận và cắt nghĩa, lý giải các vấn đề thực tiễn đặt ra. Chi bộ đã từng bước tạo sự thống nhất về nhận thức và cách làm trong tập thể đảng viên, giảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn và thông qua bài soạn tại khoa để tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng với kiến thức lý luận nào cho phù hợp; lãnh đạo tổ chức hoạt động thao giảng cấp khoa, dự giờ, góp ý hoàn thiện bài giảng; xây dựng các tình huống, bài tập, chủ đề... liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để học viên trao đổi, thảo luận; tích hợp trong các câu hỏi ôn tập, thi hết phần học.vv..góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của học viên. Ở mỗi học thuyết lý luận giảng viên sẽ phải định hướng làm rõ quan điểm gốc của C.Mác, Ăngghen; sự bổ sung, phát triển, bảo vệ của Lênin; sự vận dụng sáng tạo các nguyên lý lý luận đó vào thực tiễn cách mạng Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Có như vậy mới khẳng định được giá trị bền vững, ý nghĩa thời đại và tính thời sự của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục góp phần nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận mác-xít trong điều kiện hiện nay.

Những kết quả bước đầu trong việc gắn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cho thấy: Chi bộ khoa Lý luận cơ sở đã thể hiện rõ sự quan tâm lãnh đạo sát sao cũng như sự nỗ lực cố gắng của mỗi đảng viên, giảng viên trong công tác này. Trong thời gian tới, Chi bộ khoa Lý luận cơ sở sẽ tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được; triển khai và đôn đốc kịp thời, dứt điểm mọi chương trình, kế hoạch có liên quan để hoạt động nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị luôn gắn với bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Có như vậy chúng ta mới có thể  thực hiện tốt quan điểm của Đảng ta nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Tăng cường đào tạo truyền thống văn hoá, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”[2]./.


ThS. Nguyễn Thị Hồng Thuận Đảng uỷ viên, Phó trưởng khoa Lý luận cơ sở
[1] Bộ Chính trị khoá XII: Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021, t.1, tr.40-41.

 
Bản quyền thuộc Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 332, đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Lãm, Thành Phố Thái Bình
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Đức Luận
Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 02273.738.190
Giấy phép xuất bản số 26/GP-TTĐT của Sở Thông Tin và Truyền Thông ngày 23 tháng 5 năm 2017